Menu Sluiten

Privacyreglement

1.    Early Bird verwerkt van haar leden de volgende persoonsgegevens: NAWTE-gegevens, geboortedatum, behaald scheidsrechtersdiploma en of betrokkene uiterlijk twee jaar geleden lid was van een andere basketballvereniging en daar aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Zij gebruikt deze gegevens ten behoeve van ledenadministratie en contributieheffing alsook voor informatieverschaffing aan de NBB (Nederlandse Basketballbond) indien en voor zover dat door deze laatste wordt vereist.

2.    De gegevens ad 1 worden verkregen door middel van een lidmaatschapsovereenkomst op basis van een door een kandidaat-lid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Bij minderjarigen geschiedt ondertekening mede door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.    De bewaartermijn van de gegevens ad 1 bedraagt twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap.

4.    Early Bird heeft haar privacybeleid zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

5.    Early Bird verwijst in alle documenten waarin de gegevens ad 1 zijn opgenomen naar het privacybeleid op de website van de vereniging.

6.    Early Bird verklaart nooit gegevens ad 1 door te geven aan partijen waarmee de vereniging geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, anders dan de NBB als vermeld in artikel 1.

7.    Early Bird verklaart de gegevens ad 1 alleen te hebben opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

8.    Early Bird verklaart dat computers, software en back-ups gebruikt voor de registratie en het bijhouden van de gegevens ad 1 zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

9.    Early Bird heeft de papieren documenten waarop de gegevens ad 1 staan, opgeslagen achter slot en grendel.

10. Early Bird verklaart dat steeds ten hoogste drie bestuursleden dan wel twee bestuursleden en, indien zij geen bestuurslid zijn, de functionarissen belast met de ledenadministratie en de financiële administratie, geautoriseerd zijn tot gebruik van de gegevens ad 1 onder de restricties vermeld in de artikelen 7, 8 en 9 van dit reglement. Deze autorisatie is onderwerp van besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

11. Early Bird verklaart de gegevens ad 1 nooit over te dragen aan of op te slaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

12. Early Bird verklaart geen gebruik te maken van digitale direct marketing.

13. Early Bird verklaart dat leden die hun contributie betalen door middel van een incasso-overeenkomst, dit doen krachtens een afzonderlijk ingevulde en ondertekende overeenkomst. Voor deze overeenkomst gelden de artikelen ad 2 en volgende van dit reglement.