Menu Sluiten

Early Bird Gedragscode

Een bestuurder, trainer/coach, teambegeleider of andere functionaris van Early Bird:
 1. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 2. IS DIENSTBAAR. Handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden.
 3. IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in wat gedaan is en waarom.
 4. IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels neergelegd in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en de statuten en besluiten van de NBB, en afspraken die daaruit voortvloeien. Kent deze regels en ziet toe op de naleving Stelt de sporters in staat om meer over deze regels te weten te komen. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
 5. IS ZORGVULDIG. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Weegt belangen op correcte wijze. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
 6. IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN MOGELIJKE AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN/HAAR POSITIE NIET. Onthoudt zich tegenover de sporter van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 7. RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dringt niet verder in het privéleven van sporters in dan strikt noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamer of hotelkamer.
 8. TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is
 9. VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties.
 10. NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Neemt uit hoofde van de functie geen geschenken of giften aan anders dan door het bestuur van de vereniging goedgekeurd.
 11. IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen in en buiten wedstrijdverband.
 12. ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers/coaches en ouders/verzorgers gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .
 13. NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN/OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS EN IS ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, trainers/coaches en ouders/verzorgers, en anderen.
 14. SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE SPONSORS, LEVERANCIERS, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, EN ANDEREN. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht indien nodig onderzoek naar de integriteit van sponsors, leveranciers en eventueel anderen.
 15. NEEMT of BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Neemt bij aanbiedingen in deze richting onmiddellijk contact op met het bestuur..
 16. IS VOORZICHTIG. Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar hij/zij bij betrokken is.